6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz Dr. Muhammet Emin Kliniği tarafından işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, Kliniğin, KVKK uyarınca, “aydınlatma yükümlülüğü”nü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri sorumlusu Dr. Muhammet Emin tarafından sağlık hizmeti sunulan Klinikte, tarafınızca iletilen veriye göre değişiklik göstermekle beraber başlıca; kimlik, iletişim, finans, fiziksel mekân güvenliği, hukuki işlem, sağlık verilerinden oluşan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”, “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatler için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanılarak toplanabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza dayalı olarak otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle, kliniğe ibraz edilen muhtelif belgeler, kliniğe iletilen posta ve e-postalar, kliniğin internet sitesi, sosyal medya araçları, iletişim hesapları ve cihazları, kliniğin bilişim sistemleri ve cihazları kanalıyla toplanmaktadır.

Klinikte çalışanların ve iş yeri güvenliğinin temini amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; başta yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (muhasebe, mali müşavirlik, hukuk vb. konularında hizmet alınan kişi ve kuruluşlara) aktarılabilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.drmuhammetemin.com uzantılı internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

Posta adresimiz:Ovacık Mahallesi 704. Cadde No.1c İç kapı: 35 Keçiören Ankara
KEP adresimiz:
E-posta adresimiz:doktormuhammetemin@gmail.com

Kliniğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kliniğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kişisel veriler, kliniğimiz tarafından, kanunlarda ve sair yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması hâlinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler kliniğimizin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca kliniğimizde veriyi işlemek için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kliniğimiz tarafından, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almak ve gerekli özeni göstermek taahhüt edilmekte ve kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli olan önlemler alınmaktadır.